Filistin
Evvela samimiyet. Samimi niyet. (İbrahim Tenekeci)